Protokoll

AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)

556059-9028

Protokoll

Fört vid bolagsstämman i Stockholm

den 16 maj 2018

På stämman deltog 87 aktieägare med totalt 1357 aktier varav 995 aktier var representerade via fullmakt.

1. Bolagsstämman hälsades välkommen av styrelsens ordförande Mart Nurk. Erik Nerep valdes till ordförande vid stämman. Taave Sööt Vahermägi utsågs till protokollförare.

2. Stämman fastslog röstlängden (bifogad). Efter tillämpningen av röstbegränsningsregeln i bolagsordningen beslutades att 1200 röstberättigade aktier var representerade på stämman.

3. Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

4. Stämman beslutade att välja Jüri-Karl Seim och Enn Vasur till justeringsmän.

5. Bolagsstämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

Jaan Kubja yrkade att stämman inte kan hållas eftersom årsredovisningen inte ska ha varit tillgänglig i lagstadgad tid före stämman. Mötesordförande Erik Nerep förklarade betydelsen av detta för stämman.

Bolagsstämman beslutade med överväldigande majoritet att fullfölja stämman enligt dagordningen.

6. Verkställande direktören Taave Sööt Vahermägi lade fram förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2017.

I revisorns frånvaro presenterade mötesordförande Erik Nerep revisionsberättelsen och tydliggjorde för dagen väsentliga delar av den för bolagsstämman.

7. Beslut

a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2017.

b) Stämman beslutade att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, dvs att årets förlust om -369 738 kronor jämte balanserad vinst om 5 782 402 kronor, tillsammans 5 412 664 kronor, överförs i ny räkning.

c) Stämman beslutade att inte ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter för perioden 1 januari 2017 till 16 maj 2017. Beslutet fattades genom acklamation, ingen votering begärdes. Vidare beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter för perioden 16 maj 2017 till 31 december 2017. Stämman beslutade att inte ge ansvarsfrihet för den verkställande direktören Tiina Pintsaar för perioden 1 januari 2017 till 16 maj 2017. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för den verkställande direktören Taave Sööt Vahermägi för perioden 1 juni 2017 till 31 december 2017.

8. Bolagsstämman beslutade att arvode för styrelsen ska utgå med 150000 kronor att disponeras på det sätt som styrelsen bestämmer.

Bolagsstämman beslutade att arvode för utöver styrelsearbetet ska utgå med 100000 kronor att disponeras på det sätt som styrelsen bestämmer.

Arvode för revisorn ska utgå enligt räkning som skall attesteras av styrelsen.

9. Bolagsstämman fastställde antalet 
styrelseledamöter till 6, dvs antalet ledamöter ökades med en plats,
styrelsesuppleanter till 0,
revisorer till 1,
revisorssuppleanter till 0.

10. Stämman valde Johanna Lisskar och Taave Sööt Vahermägi till styrelseledamot för tre år, Mats Adamson och Henri Malvet för två år, Mart Maandi och Mart Nurk för ett år.

Stämman beslutade att välja revisor Ingemar Rindstig, Ernst & Young AB till ett år.

Stämman beslutade att välja Jüri-Karl Seim, Maela Jaanivald och Pääro Ustav till ledamöter i valberedningen.

Till ledamöter i Äldrerådet valdes Toivo Tagel, Urve Toots och Jaan Vilval, med mandatperioder om tre år.

Jaak Akker, Sirle Sööt och Pääro Ustav är tidigare valda till Äldrerådet till 2019, Mart Lindeberg-Lindvet, Epp Männik, Ivar Paljak och Rein Tarmet är tidigare valda till 2020.

11. Som annat ärende togs åter upp frågan om att styrelsen ska anstränga sig för att minska antalet bortkomna eller okända aktier i aktieboken.

Vidare informerade VD-n aktieägarna om att informationen i aktieboken kan vara osäker pga att underlag till aktiebyten inte har lämnats över till styrelsen av den tidigare administrationen före 16 maj 2017.

Bolagsstämman avslutades kl 19.20.

Erik Nerep
Ordförande

Taave Sööt Vahermägi
Protokollförare

Jüri-Karl Seim
Justeringsman

Enn Vasur
Justeringsman