Kallelse

Aktieägarna i AB Eesti Maja – Estniska Huset kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018, kl. 18.00 i Estniska Huset, Wallingatan 34, 1 tr. Stockholm. Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.eestimaja.se.

ANMÄLAN: Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i aktieboken senast onsdag den 2 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndag den 9 maj 2018, kl. 17.00 under adress AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm eller per telefon: 08-411 47 77 eller e-post: info@eestimaja.se.

DAGORDNING: Dagordningen för årsstämman finns att hämta på bolagets hemsida fr o m den 3 maj 2018. Eventuella motioner till årsstämman skickas till styrelsen senast den 2 maj 2018.

Stockholm i april 2018

AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ) 
STYRELSEN